Algemene abonneevoorwaarden

 Algemene Abonneevoorwaarden Autocircuit.nl

Definities

De volgende met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de navol-
gende betekenis:

NDC:

Gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek (BW), eigenaar
en exploitant van de website Autocircuit.nl, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NDC mediagroep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 8932 PA Leeuwarden, aan de Sixmastraat 15, inge-

schreven in het handelsregister onder nummer 01016748.

Autocircuit.nl:
De website die bedoeld is als portal voor het aanbieden van Autoaanbod in Noord-Nederland alsmede een op
zichzelf staande database van Autoaanbod die doordrongen is in alle on- en offline platforms van NDC.

Autoaanbod:
Een of meerdere voertuigen (nieuw of occasions) die door de Abonnee te koop worden aangeboden via Autocircuit.nl middels een advertentie, foto’s en/of andere uitingen.

Abonnee:
Een natuurlijke of rechtspersoon die middels een Abonnement voor zichzelf abonnee wordt op Autocircuit.nl.

Lead: 
Direct contact tussen de Abonnee en Bezoeker of het door Abonnee ontvangen van contactgegevens van de betreffende Bezoeker via een contactformulier op basis van meetbare gegevens van NDC. NDC heeft geen invloed op - en is dus niet verantwoordelijk voor - de kwaliteit van de aangeleverde leads.

Abonnement:
De overeenkomst tussen Abonnee en NDC op basis waarvan Abonnee een betaalverplichting jegens NDC aangaat
en Abonnee de mogelijkheid heeft om Autoaanbod aan te bieden op Autocircuit.nl, alsook om online het eigen Autoaanbod te beheren, de interesse van Bezoekers te meten en de ingevoerde gegevens (eventueel) te gebruiken ten behoeve van een eigen website.

Bezoeker:
Een natuurlijke of rechtspersoon die Autocircuit.nl bezoekt en al dan niet wenst in te gaan op het Autoaanbod
van Abonnee.

1. Toepasselijkheid en wijzigingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Abonnee en NDC af te sluiten Abonnementen
inzake Autocircuit.nl.
1.2 Bij het aangaan van de overeenkomst verklaart Abonnee zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
Eventuele algemene voorwaarden van de Abonnee worden door NDC uitdrukkelijk van de hand gewezen en
buiten toepassing verklaard.
1.3 NDC behoudt zich te alle tijden het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te
vullen. Van dergelijke wijzigingen en/of aanvullingen wordt Abonnee op de hoogte gesteld via Autocircuit.nl.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden
onverkort van toepassing.


2. Totstandkoming Abonnement
2.1 Een Abonnement komt tot stand zodra Abonnee daartoe alle benodigde stappen succesvol heeft doorlopen
(zoals het kiezen van de voor hem meest geschikte abonnementsvorm) via de daarvoor bestemde omgeving
op Autocircuit.nl en Abonnee een bevestiging heeft ontvangen van NDC.
2.2 NDC is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen een Abonnement en/of op grond van een Abonnement
aangeboden Autoaanbod te weigeren, indien er naar het oordeel van NDC sprake is van misleidende dan wel
onjuiste c.q. onvolledige informatie en/of oneerlijke concurrentie ten opzichte van Bezoekers en/of andere
Abonnees.


3. Duur en beëindiging
3.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en is maandelijks opzegbaar.
3.2 Indien Abonnee een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, kan
het Abonnement schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
3.3 NDC is gerechtigd om een Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
- Abonnee, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement en/of
deze algemene voorwaarden niet nakomt;
- Abonnee surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren;
- Abonnee ophoudt te bestaan, wordt ontbonden of geliquideerd;
- Abonnee zich naar oordeel van NDC schuldig maakt aan misleiding, onjuiste c.q. onvolledige informatie
en/of oneerlijke concurrentie ten opzichte van Bezoekers en/of andere Abonnees;
- aannemelijk is dat Abonnee in het kader van de uitvoering en/of afwikkeling van een transactie met een
Bezoeker uit hoofde van Autoaanbod onzorgvuldig handelt c.q. niet onverkort uitvoering geeft aan de
inhoud van het door hem geplaatste Autoaanbod.
3.4 Het staat NDC vanuit haar journalistieke onafhankelijkheid vrij al hetgeen in haar uitgaven te vermelden wat

haar dienstig voorkomt in het kader van de persvrijheid. Abonnee zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen
op deze journalistieke onafhankelijkheid, ook niet indien de berichtgeving de belangen van Abonnee en/of
een of meer van haar klanten of relaties schaadt. Berichtgeving vanuit NDC kan voor Abonnee nimmer reden
zijn het Abonnement te beëindigen dan wel op te zeggen.


4. Abonnementskosten en betaling
4.1 Per Abonnement staat aangegeven welke producten worden afgenomen en wat de bijbehorende kosten per
maand zijn. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
4.2 NDC is gerechtigd om de tarieven aan te passen/te verhogen. De Abonnee wordt hierover via Autocircuit.nl
geïnformeerd.
4.3 Betaling van de abonnementskosten vindt, tenzij anders overeengekomen, maandelijks (achteraf) plaats via
factuur.
4.4 Indien afschrijving van abonnementskosten via automatische incasso om redenen die niet aan NDC zijn toe
te rekenen niet is gelukt, wordt de toegang van Abonnee op Autocicruit.nl geblokkeerd en de dienstverlening
opgeschort totdat Abonnee aan zijn betaalverplichting heeft voldaan. NDC is vanaf dan gerechtigd de kosten
van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en wettelijke rente ex art. 6:119a BW ten laste te
laten komen van Abonnee.


5. Autoaanbod en (inhoud van) advertenties
5.1 De Abonnee dient het te plaatsen Autoaanbod naar waarheid in te vullen en is zelf verantwoordelijk voor het
plaatsen en beheren van de advertentie(s). Het staat de Abonnee vrij het Autoaanbod te allen tijde aan te
passen/te wijzigen.
5.2 Uit hoofde van het Abonnement is het Abonnee uitsluitend toegestaan om Autoaanbod op Autocircuit.nl aan

te bieden die hij in eigendom heeft of die hij op basis van schriftelijke machtiging van de eigenaar/rechtheb-
bende namens hem te koop aanbiedt.

5.3 Het is de Abonnee niet toegestaan om te adverteren met maandbedragen en/of aanbetalingsbedragen als
(ver)koopprijs.
5.4 Het door Abonnee aangeboden Autoaanbod, met uitzondering van bijzondere/exclusieve motorvoertuigen,
dient te beschikken over een geldig Nederlands kenteken.

5.5 NDC is te allen tijde gerechtigd om Abonnee aanwijzingen te geven met betrekking tot te plaatsen Autoaan-
bod, zoals inzake (opmaak van) advertenties, foto’s en uitingen, een en ander mede in verband met de look

en feel van Autocircruit.nl en/of randvoorwaarden te stellen ten aanzien van uitgangspunten met betrekking

tot eerlijke concurrentie en preventie van misleiding. Indien Abonnee dergelijke aanwijzingen en/of rand-
voorwaarden niet opvolgt, is NDC bevoegd het betreffende Autoaanbod van Autocircuit.nl te verwijderen c.q.

het Autoaanbod in de door haar gewenste vorm aan te passen. Een en ander laat de betaalverplichting van
de abonnementskosten door Abonnee onverlet.
5.6 NDC behoud zich het recht voor Autoaanbod te verwijderen en/of advertenties te blokkeren indien de inhoud
daarvan:
- in strijd is met wet- en regelgeving;
- discriminerend is;
- een pornografisch of erotisch karakter heeft;
- er een schade-auto wordt aangeboden.


6. Aansprakelijkheid
6.1 Indien vaststaat dat NDC aansprakelijk is wegens het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van
haar verplichtingen voortvloeiend uit het Abonnement of anderszins, is deze aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt tot directe schade en maximaal het bedrag van de abonnementskosten over één maand.
6.2 NDC is niet aansprakelijk voor indirecte schade, winstderving, misgelopen inkomsten en/of gevolgschade.
6.3 NDC is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van informatie
die de Abonnee op Autocircuit.nl plaatst.
6.4 NDC is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het Autoaanbod van Abonnee op Autocircuit.nl.

6.5 Abonnee vrijwaart NDC in en buiten rechte voor alle gevolgen voortvloeiend uit de publicatie van het Auto-
aanbod en de daaraan verbonden gegevens.

6.6 NDC is niet aansprakelijk voor eventuele schade van Abonnee als gevolg van storingen en dergelijke in het
kader van de exploitatie en het operationeel zijn van Autocircuit.nl.
6.7 Abonnee staat ervoor in dat hij handelt conform alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, gedragscodes
en andere vormen van zelfregulering, alsmede door NDC te stellen aanvullende regels inzake Autocircuit.nl.

Abonnee vrijwaart NDC tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van niet-naleving door Abon-
nee van hetgeen in dit artikel is opgenomen. Abonnee is gehouden alle schade, boetes en/of kosten volledig

te vergoeden aan NDC die zij in verband daarmee ondervindt.


7. Privacy, cookies en disclaimer
7.1 Voor zover de Abonnee Autoaanbod plaatst waarin persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) voorkomen, dan geldt het volgende:
i) Abonnee staat ervoor in dat de verwerking door NDC op Autocircuit.nl niet onrechtmatig is en
geen inbreuk maakt op het recht van derden;
ii) NDC zal passende en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren. Dit is terug te
vinden in het Privacy Statement van NDC;

iii) indien door of namens een Bezoeker persoonsgegevens worden verstrekt aan NDC naar aan-
leiding van Autoaanbod op Autocircuit.nl door Abonnee en NDC deze persoonsgegevens ver-
strekt aan Abonnee, dan geldt dat NDC en Abonnee gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke

in de zin van de AVG zijn. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt conform de AVG;

iv) Persoonsgegevens die door de Abonnee zijn verstrekt, worden gedurende twee jaren na opzeg-
ging van het Abonnement bewaard.

7.2 Op het Abonnement en/of de website Autocircuit.nl zijn het Privacy- en Cookiestatement NDC alsmede de
disclaimer NDC van toepassing, welke zijn te raadplegen via:
- Privacy Statement: https://www.ndcmediagroep.nl/privacy-statement/
- Cookiestatement: https://www.ndcmediagroep.nl/cookies/
- Disclaimer: https://www.ndcmediagroep.nl/disclaimer/
7.3 Voor alle vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens en/of verzoeken van betrokkenen kan contact
worden opgenomen met de Privacy Officer van NDC. Dit kan per e-mail: privacy@ndcmediagroep.nl of per
post: NDC mediagroep B.V., t.a.v. Privacy Officer, Postbus 394, 8901 BD Leeuwarden.


8. Overmacht
8.1 Indien een overmacht situatie zich voordoet, is NDC niet gehouden enige verplichting voortvloeiend uit het
Abonnement na te komen zolang de betreffende situatie zich blijft voortdoen. Aansprakelijkheid in dergelijke
gevallen is uitgesloten, zowel voor directe en indirecte schade alsook gevolgschade.


9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede het Abonnement en Autocircuit.nl is Nederlands recht van toepas-
sing.

9.2 De Abonnee kan zich met klachten wenden tot de servicedesk van Autocircuit.nl per e-mail: servicedesk@au-
tocircuit.nl of telefoonnummer: 088 - 8004664.

9.3 Indien zich een geschil voordoet tussen NDC en Abonnee, treden zij in onderling overleg om tot een oplossing
van het geschil te komen.
9.4 Wanneer onderling overleg niet tot een oplossing heeft geleid, wordt deze bij uitsluiting voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, zulks behoudens
voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.